تلکس وب دا خوزستان | پايگاه خبري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز: كنترل بيماريهاي واگير در اردوگاههاي نگهداري پناهجويان ناشي از سيل
دوشنبه، 19 فروردین 1398 - 12:27     کد خبر: 15541

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشت، دكتر محمد اسماعيل مطلق مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت در كاهش خطر بلايا اظهار داشت: در هنگام وقوع بلاياي طبيعي مثل سيل و زلزله وآتش سوزي و... كه انسانهاي زيادي مجبور به سكونت در اردوگاهها و زير چادرها ميشوند مراقبت از بيماريهاي واگير كه ظرفيت اپيدمي شدن رادارند اهميت ويژه اي پيدا ميكند. 

مطلق افزود: وبا ، اسهال خوني (شيگلايي و آميبي) ، هپاتيت هاي A وE تيفوئيد، مالاريا،مننژيت، سرخك،لپتوسپيروزو ARI(عفونت هاي حاد تنفسي)وILI ( شبه آنفلوانزا) بيماريهاي واگيري هستند كه دراين راستا قرار ميگيرند و مراقبت سندروميك از اين بيماريها كه مشمول قوانين بين المللي يا IHRنيز هستند در شرايط اضطراري راهكار مناسبي است كه به تيم بهداشتي امكان واكنش سريع در پيشگيري و مهار طغيانها را ميدهد.

مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت در كاهش خطر بلايا گفت: درحوادث وبلاياي طبيعي ابتدا ارزيابي خطرات بمنظور واكنش سريع و مناسب بايد انجام شود. به تناسب مركز بهداشت استان وشهرستان تيم فرماندهي متشكل از رئيس مركز وكارشناسان مسئول بيماريها،آموزش بهداشت،  بهداشت محيط،  بهداشت خانواده، تغذيه، بهداشت روان، اورژانس وآزمايشگاه به اتفاق وهمراهي متخصص بيماريهاي عفوني واپيدميولوژيست تشكيل ميشود.. چون درسطوح پايين تر ممكن است كارشناس به اندازه كافي نباشد آموزشهاي لازم براي مسئوليت بيش از يك وظيفه يا فرايند انجام شود.

وي ادامه داد: پزشك عمومي بعنوان سرپرست در هرتيم عملياتي بهمراه كارشناسان مربوطه متناظر با تيم فرماندهي وظيفه استقرار در اردوگاه و انجام خدمات به شرح زير را دارد: ويزيت بيماران ودرمان مناسب ودر صورت لزوم اعزام به بيمارستان. 

نظارت بر كار همكاران تيم،تهيه گزارش روزانه وارائه آن به مسئول تيم فرماندهي شهرستان، شركت درجلسات وهماهنگي وارتباط با عوامل ذيربط، ثبت گزارش بيماريهاي مشمول مراقبت سندروميك ذكر شده،گزارش وضعيت واكسيناسيون وتوجه ويژه به پوشش واكسيناسيون سرخك (باتوجه به موارد طغيانهاي اخير دربعضي كشورها) . جمعيت تحت پوشش و تهيه ليست افراد نيازمند مراقبت: نوزادان، كودكان زير يكسال وزير پنجسال، افراد سالخورده،بيماران ديابتي قلبي، فشارخوني،نارسايي كليه وكبدي، نقص ايمني، زنان باردار به تفكيك پر خطر و بيش از 34 هفته و....كه نياز به مراقبت ويژه دارند...

 


گزارش مرگ ومير كودكان زير يكسال وپنجسال و... وگزارش مرگ مادران ....

مطلق تاكيد كرد: درهرتيم مراقبت بايد نقشه جغرافيايي منطقه با پراكندگي بيماريها موجود باشد. تقسيم كار وشرح وظايف كاردان و بهورز به تفكيك ....تجزيه وتحليل بيماريهاي گزارش شده روزانه.فرم هاي تكميل شده بيماريهاي قابل گزارش،بيماريابي اكتيو اسهال، مالاريا،سرخك هرروز گزارش شود. موجودي دارو و اقلام ضروري داروهاي مورد نياز بيمارهاي واگير دار و واكسن..محل نگهداري دارو در شرايط مناسب. واكسنهاي مصرف شده وبر آورد واكسن مورد نياز .حفظ زنجيره سرد وگراف برودتي يخچال ووجود كولد باكس براي نوسانات برق منطقه و... نيز از ديگر اقداماتي است كه بايد در اين شرايط انجام شود.

مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت در كاهش خطر بلايا در پايان گفت: فعاليت هاي آموزش بهداشت وحفظ روحيه نشاط بخصوص در كودكان، وجود بسته غذايي موردنياز بيماريهاي عفوني وگروههاي سني، نظارت بر سلامت آب آشاميدني ومواد غذايي از توليد تا بسته بندي وحمل ونگهداري در اردوگاه ومصرف آن، اندازه گيري كلر باقيمانده، تهيه آب بسته بندي در بطري، دفع بهداشتي فاضلاب وزباله، وجود كافي توالت هاي بهداشتي وسيار ونظارت بر تميزي وبهداشتي ووجود صابون مايع در دستشويي ها نيز بايد بصورت ويژه در دستور كار تيم هاي سلامت قرار گيرد تا از شيوع بيماريها پيشگيري شود.


برگشت به تلکس خبرها